Slavětice

Informace podle zákona 106/1999 Sb.


Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Číslo

Druh informace

Informace

1. Oficiální název Obec Slavětice

2. Důvod a způsob založení Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
1. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
2. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura Organizační struktura

Finanční výbor:
předseda:
Kovář Antonín
členové Padrnosová Marie, Čada Roman

Kontrolní výbor:
předseda Knotek Stanislav,
členové: Kopečný Pavel, Mityska Luděk

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad slavětice
Slavětice 58
675 55

4.2 Adresa pro osobní návštěvu Obecní úřad slavětice
Slavětice 58

4.3 Úřední hodiny duben - září pondělí 18.00 - 20.00
říjen - březen pondělí 17.00 - 19.00

4.4 Telefonní čísla Obecní úřad 568 860 241

4.5 Čísla faxu Obecní nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky www.slavetice.eu


4.7 E-mail obec.slavetice@quick.cz
Datová schránka: kjnbgas

4.8 Další elektronické adresy Účetní: ucetni.slavetice@seznam.cz

5. Případné platby mužete poukázat 1524514349/0800

6. IČO 00378615

7. DIČ ---

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů Obecní vyhlášky

8.2 Rozpočet obce Rozpočty

9. Žádosti o informace Pro žádosti o informace mužete využít některé z Kontaktů na OU Slavětice.

10. Příjem žádostí a dalších podání Pro žádosti o informace mužete využít některé z Kontaktů na OU Slavětice.

11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně a to poštou, osobním doručením nebo emailem.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12. Formuláře Formuláře a dokumenty

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy Obec se řídí platným zněním zákonů ČR. Texty zákonů vydávaných ve Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv lze nalézt na Portálu veřejné správy České republiky.

14.2 Vydané právní předpisy Nejdůležitější vyhlášky a předpisy naleznete v obecních vyhláškách obce.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Za poskytování informací dle ust. § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů ? tj. nákladu spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Přímý materiál:

* černobílé kopírování: A3 - 3 Kč/ks, A4 - 1,50 Kč/ks
* tisk PC: černobílý formát A3 - 3,- Kč

Přímé mzdy:

Hodinová mzda pracovníka

* zařazeného do 4. až 7. platové třídy - 70,- Kč

Ostatní přímé náklady:

* práce s PC - výstup z Internetu - 3,- Kč /1 min
* telefonní spojení ? meziměsto, zaslání faxu - dle tarifu Českého telecomu
* cestovní náklady - sazby dle zákona e.119/1992 Sb. v pozdějších znění
* poštovné - listovní a balíkové doporučené - dle tarifu České pošty

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací žádná usnesení nebyla dosud přijata

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

© obec Slavětice